Tootekataloog

Ostukindlustus

See infodokument sisaldab teavet kindlustustoote – Ostukindlustuse - kohta. See dokument ei kajasta konkreetse Ostukindlustuse lepingutingimusi ega ei ole kindlustuslepingu osa. Põhjalikku Ostukindlustuse kindlustuseelset ja kindlustuslepinguga seotud teave on avaldatud teistes dokumentides: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Kindlustusliigi eeskirjas (Ostukindlustuse eeskirjas, mis on kinnitatud 23.05.2017 Juhatuse istungil ja mis kehtivad alates 01.06.2017), kindlustuspakkumises, kindlustuslepingus ning selle lisades

 

Milline on selle kindlustuse liik?

Kestvuskaupade (ostude) kindlustamine välise toime eest, sh sissemurdmisega vargus ja/või röövimine ning sisemised garantiirikked pärast tootja antud garantiiaja lõppemist

Millele rakendatakse kindlustuskaitset?

Kestvuskaupadele (ostudele), mis soetatakse kaubandusettevõttest – olme-, kultuuriliste, majapidamisvajaduste rahuldamiseks (elektroonika- ja olmeseadmetele, aiatehnikale, telekommunikatsiooniseadmetele, prillidele jms)

 

Mille eest kindlustatakse?

Valides Ostukindlustuse variandi, kindlustatakse kauba järsu ja ootamatu rikkumise (hävimise) eest, mis on seotud välismõjuga, sh sissemurdmisega vargus ja (või) röövimine.

Valides Ostu sisemiste rikete (garantii pikendamise) kindlustuse variandi, kindlustatakse tootja garantiis sisalduvate sisemiste rikete eest

Kindlustussummaks on toote hind soetamishetkel

Kui vara on kannatada saanud, siis makstakse hüvitis välja lepingus sätestatud hüvitiste maksmise põhimõtte järgi:

 •   toote vahetamine uue vastu – see on samasuguse või analoogse kauba soetamine
 •   toote remont – see on remondile kulutatud vahenditehüvitamine

Juhime tähelepanu sellele, et:

 •   remondihüvitise üldsumma ei tohi olla suurem kui oli toote hind soetamisehetkel
 •   Kui toode on asendatud analoogse kaubaga, siis kindlustuslepingu kehtivuslõpeb
 •   remondipartneri juurde transportimise kulud hüvitatakse, kui kauba kaal ületab 10kg.

Millele kindlustuskaitset ei rakendata?

Igat tüüpi ja liiki transpordivahendid, nende mootorid ja muud varuosad

Relvad, kalastustarbed

Seadmed, mis on ette nähtud elektrienergia tootmiseks Tarkvara ja andmed

Edasimüügiks ette nähtud kaubad

Seadmed, millel on lühem kui 1 (ühe) aasta pikkune tootja ja (või) müüja garantii

Kas on mingeid kindlustuskaitse piiranguid?

Ostukindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:

 • toote sisemine rike
 • kauba kaotsi minek või jätmine järelevalvetaavalikesse kohtadesse, lukustamata ruumi võihoonesse.
 • kauba vargus transpordivahendist, kui see on jäetud nähtavasse kohta või lukustamata transpordivahendisse või lukustamatapagasiruumi

Ostu sisemiste rikete (garantii pikendamise) kindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:

 • rikked, millele kehtib tootja või müüjagarantii.
 • kulusid, mis on seotud kauba hooldusega (sh tehnilise hooldusega), õigeaegse reguleerimise või kontrolliga,nende töödega seotud osade vahetamise või remondigajne.

Samuti ei hüvitata järgmisi kahjusid:

 • kahju, mis on tekkinud pikaaegse vee kogunemise või auru kondenseerumise tagajärjel
 • kahju, mis on tekkinud ekraani kriimustamise või muu rikkumise tõttu, mille tagajärjel ekraan ei lähe katki ega pragune, sh sellised juhtumid, kui selline kahju takistab vara edaspidist ekspluateerimist, kasutamist egatoimimist
 • kriimustused, murdumised, esteetilise välimusekaotused,

kui need kahjustused ei takista vara edasist ekspluateerimist, kasutamist ega toimimist

 • kahju, mis on tekkinud kauba kasutamiselärieesmärgil
 • kahju, mis on tekkinud ainult kauba osadele (vahetatavatele osadele)
 • kahju, mis on tekkinud seoses juhtpultide, kasutustarvikute, nagu patareid, akud, laadijad jmsriketega

Täpne rakendatavate kindlustuskaitse piirangute nimekiri on avaldatud kindlustuseeskirjas.

 

Kindlustushüvitist võidakse vähendada, kui:

 • sündmuse kohta ei anta põhjalikku ja õigetteavet
 • kahju vältimiseks või vähendamiseks ei võeta kasutusele vajalikke meetmeid
 • ei järgita kindlustuslepingu tingimusi või lepingu kehtivusaja jooksul ilmnesid riski suurendavadfaktorid
 • ei anta võimalust hinnata nõuetekohaselt sündmuse asjaolusid, kahju suurust japõhjuseid

Kus mulle kindlustuskaitset rakendatakse?

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas

Millised on minu kohustused?

Andma kindlustatud vara kohta kogu palutudteavet

Märganud seda, parandama viivitamatult ära igasuguse eksitava või mittetäielikuteabe

Maksma kindlustusmakseid kindlustuslepingus sätestatud tähtaegadejooksul

Võtma kasutusele meetmed riski vähendamiseks ja varakaitsmiseks

Abistama kindlustusfirmat kahju suuruse ja põhjuste kindlakstegemisel

Esitama palutud dokumendid ja teabe sündmuse ja kahjudekohta

Vastavalt situatsioonile teavitama vajalikke teenistusi (politseid,tuletõrjet)

Teavitada kindlustusettevõtte volitatud esindajat Warranty Expert (UAB „Garantijųcentras“)

sündmusest kolme kalendripäeva jooksul telefonil +3726347347 või e-posti aadressil [email protected]

Millal ja kuidas pean tasuma?

Kindlustusmaksete suurused ja maksete tegemise kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kindlustusmakse võib tasuda pangaülekandega või sularahas.

Millal kindlustuskaitse jõustub ja millal lõpeb?

Kindlustuslepingu kehtivuse kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kui makset või kindlaks määratud esimest makseosa ei tasuta õigeaegselt, siis kindlustusleping ei jõustu.

Kindlustuskaitse lõpeb kindlustustunnistusele märgitud päeval, kindlustuslepingu üles ütlemisel, kindlustatud vara eksisteerimise lõppemisel

Kuidas saan lepingu üles öelda?

Lepingu saab üles öelda igal ajal, teavitades sellest kindlustusfirma volitatud esindajat Warranty Expert (telefonil +3726347347 või e-posti aadressil [email protected]). Lepingu ülesütlemise taotluse peab allkirjastama kindlustusvõtja või tema volitatud isik. Tagastamisele kuuluvast kindlustusmaksest arvestatakse maha lepingu sõlmimise ja täitmise tasu ja selle kindlustuslepingu alusel välja makstud ja (või) reserveeritud kindlustusmaksete summa.

Kindlustusleping võidakse katkestada ka muudel õigusaktidega sätestatud või kindlustuslepingu tingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

Täpne teave on esitatud kindlustustoote eeskirjas ja/või kindlustuspakkumises ja/või kindlustustunnistusel ning nende lisades

Tingimustega saab tutvuda siit